Προϊόντα Αστικής Ευθύνης

Static_big_id1144_feature

Ασφαλιστικά προϊόντα που μας αφορούν ΟΛΟΥΣ!

Ως νομικός όρος, η αστική ευθύνη είναι κάθε περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του από λάθος, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει, κατόπιν εγειρόμενης απαίτησης τρίτου για αποζημίωση. Το γενικό και ευρύ νόημα του ορισμού αυτού δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε την ζημιά. Γι' αυτό και στη Euromare Insurance Broker μπορείτε να έχετε τη βεβαιότητα ότι θα είστε καλυμμένοι ανεξαρτήτως κινδύνου και ανεξαρτήτως επιτηδεύματός σας. O Κλάδος της Αστικής Ευθύνης αναλύεται σε επιμέρους ασφαλιστικές καλύψεις, οι σπουδαιότερες των οποίων είναι η εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Πρόκειται για την οικονομική αποζημίωση του ασφαλισμένου απέναντι σε τρίτους, σε περιπτώσεις που ο ίδιος ο ασφαλισμένος είναι υπαίτιος για πρόκληση σωματικών ή υλικών βλαβών ή και θανάτου. Η υποχρέωση του υπαίτιου για πρόκληση σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών προβλέπεται από το Αστικό Δίκαιο (περί αδικοπραξίας και άλλα σχετικά νομοθετήματα). Κατά περίπτωση, δίνονται και σχετικές επεκτάσεις π.χ. Αστική Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση, πυρκαγιά ή / και έκρηξη, χρήση μηχανημάτων, φορτοεκφορτώσεις, διαρροή σωληνώσεων κλπ.

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του εργοδότη και των νομίμων εκπροσώπων του έναντι των υπαλλήλων του, για ατυχήματα που συμβαίνουν στους εργαζομένους κατά τη διάρκεια της εργασίας και με ευθύνη του εργοδότη (για τις πέραν του Ι.Κ.Α. υποχρεώσεις). Η αποζημίωση που μπορεί να κληθεί να πληρώσει ο εργοδότης μπορεί να αφορά ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη, αποζημίωση λόγω θανάτου ή αναπηρίας, απώλεια εισοδήματος κ.ά.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Καλύπτεται η ευθύνη του παραγωγού ή μεταποιητή για ζημιές που μπορεί να προκαλέσει το προϊόν του σε τρίτους αποδέκτες του Προϊόντος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η ευθύνη του παραγωγού ή μεταποιητή περιλαμβάνει και την αντικειμενική του ευθύνη, δηλαδή την ευθύνη για κάθε ελάττωμα του προϊόντος, είτε αποδεικνύεται η υπαιτιότητα του παραγωγού είτε όχι.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Πρόκειται για την κατά το νόμο αστική ευθύνη του Παρέχοντος Υπηρεσίες, για τις ζημιογόνες συνέπειες εξαιτίας αμέλειας, λάθους ή παράλειψης κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας (errors and omissions). Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη καλύπτει / αποζημιώνει απαιτήσεις από :α) αμέλεια άσκησης επαγγέλματος β) παραβίαση ιδιωτικού απορρήτου γ) απώλεια εγγράφων και ηλεκτρονικών δεδομένων δ) απιστία υπαλλήλων (υπό προϋποθέσεις) ε) ηθική βλάβη.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Περιλαμβάνεται η ευθύνη κάλυψης ζημίας από ξαφνικό και τυχαίο γεγονός (Sudden & Accidental) ή η σταδιακή ρύπανση (Gradual Pollution). Καλύπτονται απαιτήσεις τρίτων από τη ρύπανση, εντός ή και εκτός των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων για έξοδα καθαρισμού από τη ρύπανση, την πρόκληση σωματικών βλαβών, ή θανάτου τρίτων, την πρόκληση υλικών ζημιών τρίτων και την απώλεια κερδών σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Επιπλέον, καλύπτεται η ευθύνη κατά τη διακομιδή φορτίων για την πρόκληση σωματικών βλαβών, ή θανάτου και υλικών ζημιών σε τρίτους, δηλαδή απαιτήσεις τρίτων από ρύπανση ως αποτέλεσμα της συντήρησης, χρήσης, λειτουργίας, φόρτωσης ή εκφόρτωσης μεταφορικού μέσου έξω από τις εγκαταστάσεις της ασφαλισμένης Εταιρίας.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (D&O)

Kαλύπτεται η αστική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών Εταιρειών κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. Η "αδικοπραξία" δεν θα πρέπει να ενέχει δόλο και γενικά να περιλαμβάνει παράνομες πράξεις ή παραλείψεις όπως: α) παράβαση καθήκοντος, παραβίαση νόμων / κανονισμών / καταστατικού της εταιρείας β) αμέλεια, σφάλμα, παράλειψη γ) αδιακρισία, απροσεξία, λάθη, παραπλάνηση δ) κακή διαχείριση.

Η Euromare Insurance Broker μπορεί να σας προτείνει ασφαλιστικές λύσεις για κάθε τύπο αστικής ευθύνης.

Αρχεία

  • Small_id1144_feature ID1144_feature.png
Ασφαλίσεις για επαγγελματίες & Ιδιώτες
Menu_delimeter
Ασφαλίσεις για επιχειρήσεις
Right_banner_el
Δημοσκόπηση

Ποιο από τα ακόλουθα θεωρείτε πιο σημαντικό να ασφαλίσετε;

  • Τη δική σας προστασία
  • Τη μελλοντική σας σύνταξη
  • Την υγεία σας
  • Την περιουσία σας