Πιστώσεις / Εγγυήσεις

Static_big_fidelity-guarantee

Η επιβεβλημένη ασφάλιση όλων, όσων δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά!

Η ασφάλιση πιστώσεων έχει σκοπό να καλύψει τις οικονομικές απώλειες και κινδύνους  που μπορεί να οφείλονται στην αφερεγγυότητα και άρνηση εμπορικών πληρωμών, καθώς και  στην παρατεινόμενη αναβολή εξοφλήσεως αντίστοιχων οφειλών. Καλύπτει επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες με πίστωση σε πελάτες που έχουν την εμπορική ιδιότητα με έδρα είτε την Ελλάδα είτε και το Εξωτερικό.

Επιπλέον, η πλήρωση ορισμένων θέσεων εμπιστοσύνης σε μία επιχείρηση, όπως του ταμία, του διαχειριστή υλικού, τους συμβούλου κλπ. συνεπάγεται πολλές φορές οικονομικές απώλειες για την επιχείρηση, λόγω ανικανότητας των ατόμων που κατέχουν τις θέσεις αυτές. Αντικείμενο της ασφάλισης των άμεσων εγγυήσεων (Fidelity Guarantee)  είναι να προστατεύσει τον ασφαλισμένο από την ανικανότητα αυτή των υπαλλήλων και των συνεργατών, που μπορεί να εκδηλωθεί με την μορφή αθετήσεως οικονομικών υποχρεώσεων, καθώς και της υπεξαιρέσεως της ιδιοποιήσεως.

Αντιστοίχως, έμμεσες είναι οι εγγυήσεις καλής εκτελέσεως έργου, επιστροφής δανείου, εκπληρώσεως υποχρεώσεων από συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών και λοιπές εμπορικής φύσεως εγγυήσεις, (commercial fidelity guarantees), για τις οποίες συνήθως η εγγυοδοτική δραστηριότητα ασκείται από τις τράπεζες με τις σχετικές εγγυητικές επιστολές.

Παρακολουθώντας διαρκώς τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου, σας προσφέρουμε την εφαρμογή μιας ορθολογικής πιστωτικής πολιτικής για την πρόληψη των επισφαλειών και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.  Η ώριμη χρήση της σύμβασης πιστώσεων είναι εφικτή.

To άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και οι σύμβουλοί μας έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν κάθε ενδεχόμενη  επισφάλεια στους ακόλουθους τομείς εμπορικών και εξαγωγικών πιστώσεων:

  • Γενικής αφερεγγυότητας
  • Εξαγωγικών Πιστώσεων
  • Πωλήσεων με δόσεις
  • Ενυπόθηκων πιστώσεων
  • Αγροτικών Πιστώσεων

προσφέροντας ταυτόχρονα τις πλέον συμφέρουσες ασφάλειες πιστώσεων με τους ευμενέστερους και οικονομικότερους όρους για τον πελάτη.

Αρχεία

  • Small_fidelity-guarantee fidelity-guarantee.jpg
Ασφαλίσεις για επαγγελματίες & Ιδιώτες
Menu_delimeter
Ασφαλίσεις για επιχειρήσεις
Right_banner_el
Δημοσκόπηση

Ποιο από τα ακόλουθα θεωρείτε πιο σημαντικό να ασφαλίσετε;

  • Τη δική σας προστασία
  • Τη μελλοντική σας σύνταξη
  • Την υγεία σας
  • Την περιουσία σας